GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákona č. 110/2019 Sb., o způsobech zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“).

I.                 Správce osobních údajů Správcem osobních údajů je společnost Velvet Real s.r.o., IČO: 07706715, se sídlem Brno, Absolonova 944/2c, Brno, 62400, Spisová značka C 109736 vedená u Krajského soudu v Brně. (dále jako „Správce“).

II.               Zdroje osobních údajů - přímo od subjektů údajů - veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.)

III.              Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování - adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, hodnost, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace) - údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů

IV.              Rozsah a účel zpracování osobních údajů Správce zpracovává osobní údaje subjektů v souladu s obecně závaznými právními předpisy zejména s „GDPR“. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění úkonů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou je pověřen správce. Osobní údaje jsou určeny k identifikaci subjektů údajů v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl a jak jsou stanoveny příslušnými právními předpisy.

V.               Způsob zpracování a ochrany osobních údajů Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno pověřenými nebo určenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zpracovatelé osobních údajů, kterým mohou být a jsou osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinni postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

VI.              Doba zpracování a uložení osobních údajů jsou v souladu se spisovým a skartačním řádem správce a příslušnými právními předpisy. Osobní údaje jsou ukládány dlouhodobě pro potřebu doložení informací podle výše uvedených právních předpisů.

VII.            Práva subjektů údajů a) V souladu se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se vztahují výjimky, proto není možné je uplatnit ve všech situacích. V případě, že subjekt údajů uplatní svá práva a jeho žádost bude shledána oprávněnou, správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu. Práva subjektu údajů: - právo na přístup k osobním údajům - právo na opravu - právo odvolat souhlas - právo vznést námitku - právo na omezené zpracování - právo na přenositelnost údajů b) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce subjekt údajů na základě jeho žádosti o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: - účelu zpracování - kategorii dotčených osobních údajů - příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny - plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy - veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů c) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: - Požádat správce o vysvětlení. - Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů. V případě, že se subjekt údajů domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na správce s žádostí o zjednání nápravy. Tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů přímo obrátil se svým podnětem nebo stížností na dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace o Kontaktní osoba pro zpracování osobních údajů – Martin Kabrna, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

ADRESA

Velvet Real s.r.o. 
Běly Pažoutové 1
Brno - Komín

KONTAKT

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 735 758 007